Semalt hünärmeni: Uly maglumatlar analitikasy we näme üçin möhüm

Uly maglumatlar, soňky 20-nji asyrda bir wagtlar “uly” buzz sözi indi uly we kiçi kompaniýalaryň köpüsi üçin adata öwrüldi. Uly maglumatlary seljeriş we beýleki baglanyşykly derňew çemeleşmeleri, dolandyrylyşyny goldamak we müşderilerine has netijeli hyzmat etmek üçin kompaniýalar tarapyndan has köp ulanylýar.

Müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy “ Semalt” , Igor Gamanenkonyň pikiriçe, uly maglumatlary seljermek dogry maglumata ünsi jemlemegi, maglumatlary hakyky wagtda seljermegi we netijeleri strategiki karar bermek üçin ulanmagy aňladýar. Şeýle bolansoň, bäsdeşlik etmek ýa-da ösmek isleýän her bir kompaniýanyň aýrylmaz bölegidir. Uly maglumatlar innowasiýa işleriniň köpüsiniň esasyna öwrüldi we işiň netijeliligini we müşderi hyzmatyny gowulandyrmaga uly kömek edýär.

Ine, uly maglumatlar analitikasynyň biznesde nähili kömek edýändigi:

  • Guramaňyza has gowy düşüniň: uly maglumatlar derňewi guramaňyza has gowy düşünmäge kömek edýär. Dürli iş bölümleriniň nähili işleýändigi bilen tanşyp, olaryň näderejede netijelidigini ölçäp bilersiňiz. Bu derňewiň üsti bilen işçi güýjüni we iş proseslerini has netijeli etmek üçin görkezme çäreleri görülip bilner.
  • Bazara we bäsdeşleriňiziň strategiýalaryna düşüniň: uly maglumatlary analitikasy bilen bäsdeşlikden öňe geçip bilersiňiz. Uly maglumatlar derňewiniň netijeleri bazar barada ygtybarly düşünjeleri hödürleýär. Bäsdeşler hakda köp pikirler hem tapylýar. Bu düşünjeler we duýgular strategiýalary döretmäge we iş üçin dogry karar bermäge kömek edýär.
  • Täze önümler we hyzmatlar: geleşikler we müşderiler bilen özara gatnaşyklar wagtynda döredilen köp sanly maglumatlary seljermek bilen, bir iş müşderiniň isleýän zadyna has gowy düşünip biler. Bu düşünişmek bilen, kärhana diňe satuwdan soňky hyzmatlary hödürlemek bilen çäklenmän, täze önümleri we hyzmatlary öndürmekde täzeçillik gazanyp biler.
  • Markaňyza gözegçilik ediň: häzirki işewürlik dünýäsinde abraýly marka döretmek üçin onlaýn gatnaşygyňyzyň gowy dolandyrylandygyna göz ýetirmeli. Uly maglumat seljerişi, sosial mediýada işjeň bir gurama öz markasyna has takyk gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Derňew, guramanyň internete nähili seredilýändigi barada gowy düşünje berýär. Derňewiň netijeleri kämilleşdirilmeli ugurlar barada-da maglumat berýär.
  • Nädogry karar bermek töwekgelçiligini azaldyň: uly maglumatlar analitikasy nädogry karar bermezlik üçin gymmatly düşünjeleri berýär. Nädogry iş kararlaryny kabul etmek telekeçilik üçin zyýanly bolup biler we bu her bir çynlakaý işiň maglumatlara esaslanýan kararlar bermek üçin mümkin boldugyça synanyşmagynyň sebäbi. Uly maglumat analitikasyny ulanmakdan habarly karar bermegiň has gowy usuly ýok.

Netije

Uly maglumat seljerişi dogry ýerine ýetirilende, bir kärhana iň gizlin düşünjeleri tapyp biler, töwekgelçilikleri peseldip we karar kabul etmegi gowulandyryp biler. Maglumatlaryňyzy ulanmak işiňiz üçin aňsatlyk bilen bäsdeşlik artykmaçlygyny döredip we ajaýyp ösüş üçin esas döredip biler.

Tehnologiýa işewürlikde uly bökdençlik bolmagyny dowam etdirýärkä, uly maglumatlar we analitikler bu işi ösdürmek üçin has köp mümkinçiliklere eýe bolýarlar. Önümçilik ýaly pudaklarda uly maglumatlar analitikasy sanly zawodlaryň özenini diýen ýaly talap edýär. Analitikanyň ähmiýetini has köp hünärmen kabul edýär. Nearakyn geljekde analitika hakyky wagtda öndürijilik düşünjesiniň aýrylmaz bölegi, şeýle hem real wagt logistika we hil derňew önümçiligi bolar.

mass gmail